Regulamin

 • § 1 Zakres obowiązywania Regulaminu
 1. Regulamin dotyczy wszystkich Rezerwacji dokonanych za pośrednictwem Strony internetowej http://balet-rosyjski.pl
 2. Dokonanie Rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. W przypadku Klienta będącego osobą fizyczną dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji, w szczególności na udostępnianie danych Agencji i Organizatorowi Wydarzenia, na które dokonywana jest Rezerwacja.
 5. Polityka ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą ( o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)
 • § 2 Proces zakupu Biletów
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
 • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • aktywny adres e-mail,
 • Świadczenie Usług określonych w Regulaminie nie wymaga rejestracji i logowania. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin został umieszczony na aktualnej stronie Serwisu i jest dostępny Użytkownikowi w każdym czasie.
 1. W celu dokonania Rezerwacji i zakupu Biletów Klient
  a) dokonuje wyboru Wydarzenia z listy dostępnej na Stronie Internetowej,
  b) dokonuje wyboru miejsc z dostępnych na dane Wydarzenie,
  c) podaje swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy,
  d) potwierdza zapoznanie się z Regulaminem poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie Internetowej,
  e) wybiera formę i sposób dostarczenia Biletów,
  f) w przypadku Blankietów Biletowych podaje pełny adres dostarczenia, tj. ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto,
  g) wybiera sposób płatności z listy udostępnionej na Stronie Internetowej,
  h) jeżeli dla danego Wydarzenia dostępne są Towary ich listę Klient widzi pod opisanymi wyżej danymi i może dodać je do Rezerwacji
 1. Przed zatwierdzeniem Rezerwacji Klient widzi na Stronie internetowej jej podsumowanie z określoną kwotą do zapłaty.
 2. Klient akceptuje warunki Rezerwacji poprzez przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych, o których mowa w ust.1.
 4. Rezerwacja ma charakter czasowy i ważna jest przez czas wskazany w § 5, który wynika z wybranej formy płatności.
 5. Agencja przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany zgodnie z ust. 1 lit. c) podsumowanie Rezerwacji.
 6. Klient dokonuje zapłaty kwoty wynikającej z Rezerwacji zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności.
 7. Po otrzymaniu pełnej kwoty wynikającej z Rezerwacji Agencja dostarcza Bilety do Klienta zgodnie z § 5.
 • § 3 Forma Biletów
 1. Bilety na Wydarzenia są dostępne w formie Blankietów Biletowych lub Biletów PDF – forma dostawy bezpłatna.
 2. Dostępne formy Biletów na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Wybór formy Biletów dokonuje Klient w Rezerwacji zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 4. W przypadku Biletu PDF Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy numeru rezerwacji, ustalonego samodzielnie hasła niezbędnego do wydruku i nieudostępniania osobom trzecim pliku ani wydruku Biletu PDF, co za tym idzie zobowiązuje się do ochrony biletu elektronicznego przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
 • § 4 Formy płatności i termin ważności Rezerwacji
 1. Agencja oferuje następujące formy płatności za Bilety z Rezerwacji:
  a) przelew bankowy,
  b) płatność internetowa (on-line) przelewem lub kartą płatniczą,
  c) płatności za pomocą PayU
 1. Dostępne formy płatności na dane Wydarzenie z tych określonych w ust. 1 podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 2. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 3. Płatności internetowe (on-line) realizowane są przez współpracujący z Agencją podmiot świadczący usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.
 4. Nazwa podmiotu/podmiotów współpracujących z Agencją, o których mowa powyżej znajduje się na Stronie Internetowej i widoczna jest dla Klienta podczas procesu zakupu Biletów.
 5. Wybór formy płatności przez Klienta determinuje okres ważności Rezerwacji.
 6. Okres ważności Rezerwacji wynosi:
  a) dla przelewu bankowego: 3 dni roboczych
  b) dla płatności internetowej (on-line) przelewem: 6 godzin
  c) dla płatności internetowej (on-line) kartą płatniczą: 24 godziny
  d) dla płatności PayU: 6 godzin
 1. Jeżeli w okresie ważności Rezerwacji, o którym mowa powyżej, liczonym od momentu zaakceptowania Rezerwacji przez Klienta, całkowita należność wynikająca z Rezerwacji nie zostanie uiszczona, nieopłacona Rezerwacja jest anulowana.
 2. Zawarcie umowy z Klientem następuje w momencie zapłaty pełnej kwoty należności wynikającej z Rezerwacji.
 3. W przypadku wyboru opcji przelewu bankowego płatność może być dokonana jedynie na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Rezerwacji przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Agencja przyjmuje przelewy w złotych.
 5. Jeżeli Klient przeleje środki w związku z Rezerwacją w sposób inny niż określony w ust. 12 , Agencja zwróci je na rachunek nadawcy–Klienta odejmując od kwoty przelewu koszt realizacji takiej płatności pobierany przez bank Agencji.
 • § 5 Formy i warunki dostarczenia Biletów i Towarów

Dostępne są następujące formy dostawy:
a) dla Blankietów Biletowych: za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką rejestrowaną według cennika.

NAZWA USŁUGI EKONOMICZNA PRIORYTETOWA
PRZESYŁKA POLECONA GABARYT A - bilet GABARYT A - bilet
do 350 g 5,20 zł 6,50 zł
ponad 350g do 1000g 6,90ZŁ 8,20 zł

 

b) firma świadcząca przesyłki kurierskie minimum 1 dzień roboczy a maksimum 3 dni robocze 20zł+VAT,
c) dla Biletów PDF: pocztą elektroniczną na adres poczty wskazany przez Klienta zgodnie z § 2 ust. 1 lit. – bezpłatnie

 1. Blankiety Biletowe dostarczane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostępne formy dostarczania Biletów na dane Wydarzenie podane są w trakcie dokonywania Rezerwacji.
 3. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Biletów zgodnie z § 2 ust. 1 lit. e).
 4. Terminy dostarczenia, z zastrzeżeniem ust. 6, są następujące:
  a) w przypadku Blankietów Biletowych dostarczanych za pośrednictwem operatora pocztowego: minimum 3 a maksimum 14 dni roboczych,
  b) w przypadku Biletów PDF dostarczanych pocztą elektroniczną: maksimum 1 dzień roboczy
 1. Jeżeli w opisie Wydarzenia zostało dodane zastrzeżenie, że Bilety nie są dostarczane przed określoną datą, terminy, o których mowa wyżej liczone są od tej daty.
 2. W przypadku Biletów PDF Agencja przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta zgodnie odnośnik do Portalu umożliwiający ich pobranie, zapisanie i wydrukowanie.
 3. Klient po otrzymaniu Biletów zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych wydrukowanych na Biletach z danymi podanymi podczas Rezerwacji zgodnie z § 2.
 4. Wszelkie stwierdzone niezgodności zidentyfikowane przez Klienta w trakcie sprawdzania, o którym mowa powyżej powinny być zgłoszone do Agencji.
 5. Towary – książki, płyty DVD lub Blu-Ray lub inne towary i upominki związane z Wydarzeniem lub artystą biorącym udział w Wydarzeniu.
 • § 6 Odwołane Wydarzenia i zwroty
 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku zmiany daty, miejsca lub znaczącej zmiany godziny Wydarzenia.
 2. W przypadkach innych niż opisane w ust. 1 zwroty Biletów nie są możliwe – Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku konsumentów ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 wynika z art. 38 pkt 12 Ustawy.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Organizator dokona zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił Rezerwację.
 5. W stosunku do zakupu Towarów, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dostarczenia Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 6. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym na dane kontaktowe Agencji.
 7. Klient powinien niezwłocznie odesłać Towar na podany adres Agencji.
 8. Agencja niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail. Zwrot kwoty ceny następuje na rachunek bankowy Klienta w terminie 10 dni od odebrania przez Agencję oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • § 7 Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Agencję w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej bilety@balet-rosyjski.pl lub na adres korespondencyjny: Życie to Przygoda Sp. z o.o ul. Puławska 32E lok. 100A 05-500 Piaseczno, telefon +48 (22) 250 23 71
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Agencję w ramach Strony Internetowej http://balet-rosyjski.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 • § 8 Pozostałe postanowienia
 1. Agencja i Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klienta lub innych osób, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej http://balet-rosyjski.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 2. Za wykonanie niniejszej umowy Agencja ponosi odpowiedzialność wyłącznie za działania własne wyrządzone umyślnie.
 3. Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
 • § 9 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży biletów na Stronie Internetowej,
 • Strona Internetowa – strona http://balet-rosyjski.pl/, prowadzona przez Organizatora Wydarzeń,
 • Organizator Wydarzenia – GEO GIGA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ulicy Puławskiej 34, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1231272420, REGON: 146284777, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000432490 reprezentowaną przez wspólnika: GEO GIGA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ulicy Puławskiej 34, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1231271432, REGON: 146195708, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000422286 którą reprezentuje Piotr Wasilewski Prezes Zarządu i Impresario na Polskę.
 • Agencja - Dystrybucja biletów na terenie Polski i marketing Życie to Przygoda Sp. z o.o. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Życie to Przygoda Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, przy ulicy Puławskiej 32E/100A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 524-267-87-25, REGON: 141809181, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000330749.
 • Wydarzenie – spektakl lub każde inne wydarzenie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym organizowane przez Agencję i  Organizatora, na które Bilety dostępne są za pośrednictwem Strony Internetowej,
 • Klient – osoba lub podmiot dokonująca Rezerwacji Biletów na Stronie Internetowej,
 • Blankiet Biletowy – bilet na Wydarzenie w formie papierowej,
 • Bilet PDF – bilet na Wydarzenie w formie elektronicznej,
 • Bilet – Blankiet Biletowy lub Bilet PDF upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie, którego dany bilet dotyczy,
 • Rezerwacja – czasowe zablokowanie wskazanych przez Klienta Biletów na Wydarzenie dokonane na Stronie Internetowej z określeniem formy Biletów związanych z Wydarzeniem,
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2016 roku.

TOP